Правила

VSS Information Center

Правила за ползване

Настоящият форум е изграден в изпълнение на проект „Подкрепа на Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2009-2014.
Форумът предоставя възможност за задаване на теми за дискусия и публикуване на мнения, изображения, електронни препратки и друго потребителско съдържание във връзка с практиката и функционирането на Европейския съд по права на човека и приложението на Европейската конвенция за правата на човека.

I. Достъп и регистрация

Форумът е достъпен на адрес: http://forum.nfm.justice.bg/. Използването на Форума, в пълната му функционалност, е възможно само след предварителна регистрация, създаване на потребителски профил и въвеждане на потребителското име и парола за достъп. Електронната форма за регистрация е достъпна в реално време (on-line) на адрес http://forum.nfm.justice.bg/.
Регистацията във Форума е допустима само за магистрати и българските съдии в ЕСПЧ - настоящи и с изтекъл мандат, доколкото съществуването му е свързано с поставената в проекта цел за повишаване на капацитета на членовете на българската съдебна система. По изключение, след преценка от страна на модераторите, достъп може да бъде предоставен и на хабилитирани учени по правни науки, както и на експерти с доказан опит в областта на правата на човека.
Недопустимо е потенциален потребител да заблуждава относно самоличността си, качеството си на магистрат или професионалния си опит, като е задължен да предостави достоверна информация за себе си още при самата регистрация.
Всички регистрации се активират след одобрение на модераторите на Форума.
Форумът може да откаже или заличи съществуваща регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни или има за цел нарушаване на някое от условията за ползване на Форума.

II. Език на Форума

Официалният език на Форума е български.
Публикуването на теми и мнения на кирилица е задължително. Използването на цифри или други знаци за означаване на букви (напр. 6-ш, 4-ч) е непрепоръчително.
При използване на цитати на различен от български език е препоръчително същите да бъдат придружени от кратко резюме на български.
С оглед избягване на възможни проблеми с визуалицията на текстове, публикувани при използване на азбуки, съдържащи специални символи (напр. китайска, арабска и др.) се препоръчва използването им да бъде сведено до минимум.
Теми и мнения, публикувани в нарушение или при системно неспазване на горните изисквания и препоръки, могат да бъдат заличавани или редактирани от модераторите, а потребителите да бъдат предупреждавани през платформата на Форума.

III. Тема на дискусия

Публикуването на нова тема в конкретен подфорум следва да бъде съобразено с тематиката на същия. Темата става видима във Форума след одобрение от модератор.
Препоръчително е потребителите да се запознаят с описанието на конкретните подфоруми/раздели преди публикуването на тема.
Публикуването на тема, несъобразено с горните изисквания, както и публикуването на тема с идентично съдържание в повече от един подфорум, е основание тя да бъде премествана, заключвана или заличавана по преценка на модераторите.

IV. Заглавие на дискусия

Заглавието на темата трябва да е максимално описателно за предмета на дискусията.
Публикуването на теми със заглавия от типа “Въпрос”, “Спешно”, “Проблем”, “Моля за мнение”, “Помощ” и други, които не представят съдържанието конкретно и ясно за другите потребители, е основание за заличаване, изменение или допълнение (на заглавието) по преценка на модераторите.

V. Съдържание на дискусия

Тезите/мненията/въпросите/фактите от дадена дискусия следва да бъдат ясно и коректно формулирани и да са съобразени с нейната тема и основно съдържание.
Тези и мнения, които не представят гледна точка, съответна на предмета на конкретната дискусия и водят до изкривяване на същата в посока “тема в темата” или “свободни разговори тип "чат", ще бъдат означавани като “off topic”/”не по темата” и ще бъдат заличавани по-късно.
Недопустимо е публикуването на мнения, съдържащи информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали:
а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, Общите условия за ползване на ресурсите на портала http://nfm.justice.bg, настоящите правила за ползване на Форум, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи вулгарни и/или нецензурни думи и изрази, емотикони, изображения и др.
в. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
г. с порнографско или открито сексуално съдържание;
д. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
е. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
ж. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
з. които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
й. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
к. насаждащи неприязън или накърняващи доброто име (в т. ч. обидни квалификации на морални, интелектуални или физически качества или компетентност) към/на други лица;
л. призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
м. съдържащи информация, подтикваща към или улесняваща извършването на терористична дейност;
н. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
Недопустимо е публикуването на съобщения, които:
а. представляват провокации, чиято единствена цел е да унищожат или изместят фокуса на дискусията (trolling);
б. съдържат повтарящи се текстове, със съдържание извън темата на дискусията;
в. заобикалят филтрите за нецензурни думи или съдържат комбинации от думи, които в определен словоред са обидни.
Мнения, аватари или подписи, осъществяващи едно или повече нарушения от гореизброените, ще бъдат заличавани от модераторите без предупреждение, а на потребителите, които са ги публикували, ще бъде отправено предупреждение/наложено временно или постоянно (съобразно броя нарушения) ограничение на достъпа до Форума.
Не се препоръчва употребата на едносрични постинги/публикации или такива съдържащи емотикон без текст, вкл. и с оценъчен характер (+/- 1); Прекомерната употреба (повече от 5 в една тема) на подобни публикации ще се разглежда като основание за заличаване на същите, с оглед осигуряването на конструктивна дискусия. Потребители, чиито публикации съдържат предимно гореизброените елементи, ще бъдат приканвани да преустановят практиката за натрупване на брой мнения чрез отправянето на предупреждение през платформата на Форума.

VI. Netiquette

Участието в Форум е свободно и доброволно. Потребители, притежаващи професионална квалификация в областта на правото, и желание за взаимопомощ, имат право, но не и задължение за предоставянето на отговори, консултации, информация и знания по поставените чрез платформата теми.
Дискусиите, водени чрез Форум, следва да са основани на взаимното уважение на участниците, независимо че тезите, които се подкрепят, могат да са взаимоизключващи се.
Липсата на учтива форма на изказа, гневен, оскърбителен или заповеден тон в комуникацията с останалите участници, модератори и администратори, явната демонстрация на неуважение, опитите за предизвикване на спорове, основани на отношения между потребители извън Форум, както и на обидни анализи и квалификации на морални, интелектуални или физически качества или професионална компетентност на други лица, са основание за заличаване на публикациите с гореописаното съдържание и отправяне на предупреждение, а при системност-за ограничаване (временно или постоянно) на достъпа до Форума.
С оглед ограничаване на възможността за въвеждане в заблуждение на потребителите, поставящи въпроси в Форума, се препоръчва участници, които нямат необходимата професионална компетентност по конкретен въпрос, да указват това по ясен за потребителите начин за темите, в които горното е приложимо.

VII. Цитати

Препоръчително е използването на цитати в публикуваните мнения да се ограничава само до частта от тях, която бива коментирана, както и да се избягват вложените цитати (цитат в цитат). Допустимият брой цитати за едно мнение е 3.

VIII. Главни букви

Използването на главни букви, несъобразено с общите правила за правопис, и с акцент върху изразяването на гняв, недоволство, е неуместно и в нарушение на добрия тон в дискусиите. Постинги/публикации с подобно съдържание ще бъдат редактирани или заличавани от модераторите, а потребителите, които системно нарушават горните изисквания, ще бъдат предупреждавани.

IX. Емотикони

Максимално допустимият брой емотикони за мнение е 20. Употребата на емотикони следва да бъде разумна и да е съобразена с тяхната допълваща мнението функция, свързана със визуалното онагледяване на теза, действие, настроение и др.

X. Редактиране и изтриване на мнения от потребителите

На потребителите на Форума се предоставя възможност за редактиране на собствените мнения, в срок до 15 минути от първоначалната публикация, за отстраняване на допуснати правописни/пунктуационни грешки.
Редакцията на смисловата част на мнение, която може да се изразява в допълване, изменение или заличаване на част от първоначалния пост, следва да се осъществява само в случаите, в които публикацията няма последващи отговори, не е цитирана в мнение на друг потребител и по никакъв начин не влияе на логиката на дискусията. Редакцията на пост/публикация, с цел отговор на следващ коментар на друг потребител, е непрепоръчителна.

XI. Доклади

Потребителите на Форума имат възможност да използват функцията “Докладвай”, с което да сигнализират модератори или администратор за приоритетно разглеждане на постове, чието съдържание нарушава правилата за ползване на Форума, както и в случаите, в които желаят да възразят писмено срещу модерация на техни постове, която е извършена в нарушение на правилата.
Бутонът “Доклад” е разположен в горния десен ъгъл на всеки пост.

XII. Санкции

При констатиране на нарушения на правилата за ползване на Форума от страна на потребител, модераторите налагат следните санкции:
· Предупреждение;
· Временно ограничаване на достъпа до Форума;
· Постоянно ограничаване на достъпа до Форума;
Предупреждение се отправя до потребителя при заличаване на едно мнение, публикувано от потребителя в нарушение на правилата.
Временно ограничаване на достъпа до Форума се налага при заличаване на две публикувани в нарушение на правилата мнения. Продължителността на периода, за който достъпът до Форума е ограничен, се определя от модератора, като не може да надвишава 30 дни.
Постоянното ограничаване на достъпа до Форума се налага при заличаване на три мнения, публикувани от потребителя в нарушение на правилата.
Модераторите запазват правото си да определят, налагат и променят наложеното наказание, в зависимост от естеството на извършеното нарушение на правилата, като уведомяват потребителя чрез системно съобщение.

XIII. Функции на модераторите

Модераторите на Форума:
· Преместват, редактират, сливат, разделят теми и мнения, публикувани в нарушение на правилата за ползване.
· Заличават теми и мнения, публикувани в нарушение на правилата за ползване, вкл. и по сигнали на трети лица, чиито имуществени или неимуществени права или законни интереси са били нарушени със съответните публикации.
· Оказват помощ на потребители, които имат затруднения с ползването на Форума.
· Отправят предупреждения, активират режим “модераторско одобрение” и/или ограничават временно или постоянно достъпа до Форума на потребители, които нарушават правилата за ползване.
· При съмнение за използване в нарушение на правилата на нов или съществуващ профил на вече санкциониран потребител имат право да блокират достъпа до Форума на същия.
· Не променят смислово текст в мненията на потребителите, функцията им се свежда до обозначаване/заличаване на публикуван при нарушение на правилата за ползване текст, изображение, подпис, аватар и др.
· Могат да изразяват лично мнение и оценка по конкретни теми в качеството и на потребители на Форума.

XIV. Лични данни. Лична кореспонденция

Огласяването на лични по смисъла на ЗЗЛД данни на трети лица чрез платформата на Форума е недопустимо и попада в обхвата на нарушенията, които могат да бъдат санкционирани с временно или постоянно ограничаване на достъпа до Форума.
Публикуването на персонални данни от самия потребител е по негова преценка, с оглед защитата им от недобросъвестно ползване. Във връзка с горното, при публикуване на информация или ъплоуд на файлове, съдържащи лични данни, същите се препоръчва да бъдат заличени предварително от потребителя.
С оглед ограничаването на нежеланата кореспонденция, не се препоръчва публикуването на имейл адреси или телефонни номера в темите. Информация за контакти между потребителите може да бъде разменяна чрез функцията “Лични съобщения”.
Публичното огласяване на лична кореспонденция между потребители, потребители и модератори/администратори и потребители и трети лица, без предварително съгласие на някой от адресатите, е недопустимо и е основание за заличаване без предупреждение на изнесената информация от модераторите и ограничаване временно или постоянно на достъпа до Форума.

XV. Реклама. Маркетинг. Проучвания

Недопустимо е публикуването на рекламни форми, както и всяка друга форма, която скрито или явно цели насърчаване реализацията на стоки/услуги.
Електронни препратки към корпоративни сайтове, сайтове за продажба на стоки или предоставяне на услуги срещу заплащане на възнаграждение не могат да бъдат добавяни.
Модераторите имат право да заличават публикувани в нарушение на горните изисквания мнения, аватари, подписи, и да отправят предупреждение до потребител, нарушил правилата през платформата на Форума.
Недопустимо е провеждането на маркетингови, рекламни и социологически проучвания чрез Форума, без предварителното разрешение и съгласуване с ВСС. Провеждането на проучвания в нарушение на горните изисквания е основание за налагане на ограничение на достъпа до Форума, без предупреждение, от страна на модераторите.

XVI. Продажба на стоки/услуги през платформата на Форума

Продажбата на стоки и услуги чрез платформата на Форума е недопустима.

XVII. Контакт с модераторите

За контакт с модератори и/или администратори, както и за коментари, препоръки и възражения спрямо действия на модератори или администратори, потребителите могат да използват следните опции:
· лично съобщение до потребител от група модератори
· доклад през платформата на Форума
· съобщение до имейл
Не се препоръчва публикуването на постове, с които се коментират публично действията на модератори, свързани със заличаване, преместване, редакция на постове, заключване и преместване на теми, без преди това да е потърсена връзка с администрацията на Форума.

XVIII. Деактивиране на профил

Потребителите на Форума имат право, по всяко време, по своя собствена преценка, да прекратят използването му и да деактивират потребителския си профил.
С оглед запазване целостта на дискусиите не се препоръчва изтриването на постове, информационни ресурси и материали, публикувани във Форума, по искане на потребител, който ги е публикувал.
При необходимост настоящите правила могат да бъдат изменяни, като измененията влизат в сила от датата на публикуването им и потребителите се считат уведомени за тях от същата дата.