За нас

Висш съдебен съвет
Република България
Supreme Judicial Council
Republic of BulgariaНастоящият форум е изграден в изпълнение на проект „Подкрепа на Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система”, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2009-2014.
Един от основните приоритети, които ВСС си постави при подготовката на цитирания проект, бе повишаването на капацитета на българските магистрати в областта на човешките права и по-доброто познаване на практиката на Европейския съд по правата на човека чрез изграждането на вътрешна мрежа за обмен на информация между съдии, прокурори и следователи. Регистриралите се във форума ще могат да отправят конкретни запитвания, свързани с прилагането на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека и практиката на ЕСПЧ, да дискутират поставените въпроси и да споделят със своите колеги практически опит по сходни казуси.